Matsuo Bashô    松尾 芭蕉
(1644 - 1694)
 47 haikus
41 42 43 44 45 46 47
<<   <     >   >>
閑さや
shizukasa ya
岩にしみ入る
iwa ni shimîru
蝉の声
semi no koe
Quietud:
los cantos de la cigarra
penetran en las rocas.

(trad.: Octavio Paz, Eikichi Hayashiya)